Dış Ticaret
  Dış Ticaret Nasıl Yapılır?
 

Ihracat Işlemlerı:
İhracat; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır. Çeşitli aşamalara ve çok yönlü bir niteliğe sahiptir. Ürünün ihracata yönelik biçimde kaliteli ve uluslararası standartlara ve piyasa şartlarına uygun biçimde üretilmesinden, yurt dışında pazarlanması, reklam ve tanıtımının yapılması, dış satımının gerçekleştirilmesi, en uygun ambalaj ve nakliye biçiminin seçilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış ticaret mevzuatını bilerek zamanında gerekli işlemleri tamamlaması ve ürünün istenilen yere zamanında teslimine kadar uzanan çesitli aşamalardan geçmektedir. 
          İhracatın Faydaları
 
 •       Satışı ve kârı artırmak,.
•       Dünya pazarlarından pay almak,
•       Satışta iç pazara olan bağımlılığı azaltmak,
•       Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak,
•       Fazla üretim kapasitesini satmak,
•       Rekabet gücünü artırmak,
•       İstihdam yaratmak,
•       Dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olmak,
•       İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek,
          

       1- ÖZELLİK ARZETMEYEN İHRACAT    
İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

2- KAYDA BAĞLI İHRACAT     
Kayda Bağlı İhracat listesi kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler.

3- KREDİLİ İHRACAT     
İhracat yönetmeliği çerçevesinde kredili ihracat,iki ve çok taraflı kredi anlaşamaları dışında kalmak kaydıyla ihracat bedelinin Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan ihracat türüdür.

Madde ve/veya ülke politikası açısından Dış Ticaret Müsteşarlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri bu Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır.

Fiili ihraç tarihinde başlayan kredili ihracat süresi tüketim mallarında iki (2) yıl, yatırım mallarında beş (5) yıldır.

4-KONSİNYE İHRACAT     
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube ve temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat biçimidir.

Konsinye ihraç talepleri ihracatçı birliklerine yapılır. Konsinye ihraç izinlerinin süresi 90 gündür.Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içinde satılması gerekir. Haklı ve zorunlu nedenlerle bu süre izin veren merci tarafından toplam 1 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Bu tür ihracatta bedelin kesin satışı müteakıp 180 gün içinde yurda getirilmesi gereklidir. Malların satılmaması durumunda ise Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ülkemize geri getirilmleri zorunludur.

5-TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACAT     
Malların bir bedel karşılığında belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak ihracını ifade eder.

Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre bir yıldır. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci tarafından toplam bir yıla kadar uzatılabilir.

Ticari kiralamaya konu malın kesin satışı halinde satış bedelinin kesin satış faturası tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunludur.

6-BAĞLI MUAMELE VE TAKAS     
Bağlı Muamele ve Takas ihraç veye ithal edilen, mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin; kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasını ifade eder.Bu işlem iki ülke arasında yapılıyor ise Takas, ikiden fazla taraf söz konusu ise Bağlı Muamele olarak adlandırılmaktadır.

Bağlı Muamelede izin süresi 6 ayı aşmamak kaydıyla anlaşmada yer alan süre kadardır.Bu süre bitiminden önce başvurulmak kaydıyla izin veren merci tarafından iki yıla kadar uzatılabilir.

7-BEDELSİZ İHRACAT     
Bedelinin Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi zorunluluğu olmayan ihracat şeklidir.
Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mal ve eşyalar:

* Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtmı eşyaları.
* Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz göderilmesi ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları.
* Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye'de çalışan yabancıların yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin bu durumlarının ilgili mercilerce belgelenmesi şartıyla beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya veya taşıtlar.
* Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberinde götürecekleri, gönderecekleri eşya veya taşıtlar
Yukarıda sayılan mal ve eşyaların ilk iki maddede yer alanlar ticari amaçlıdır ve bunlardan değeri 10.000 Dolara kadar olanların bedelsiz ihracına doğrudan gümrük idareleri veya posta gümrükleri, 10.000 dolar'dan 25.000 dolara kadar olanların bedelsiz ihracına ihracatçı birlikleri, bu değerin üzerindekilerinin ihracına ise Müsteşarlık tarafından izin verilir.

8-BAVUL TİCARETİ     
Turistler ülkelerine dönüşlerinde herhangi bir miktar ve değer kısıtlaması olmaksızın ülkemizden satın aldıkları malları beraberlerinde götürebilmektedir. Bu tür satışlar Bavul Ticareti olarak nitelendirilmektedir.

9-TRANSİT TİCARET     
Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark bulunması esas olmak üzere, mal bedelleri için tranfer yapılarak veya yapılmaksızın, satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır.

Transit ticaret talepleri, "Transit Ticaret Formu" düzenlenmek suretiyle bankalara yapılır.

Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmez,

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.

İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.

10- İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACI     
İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı'nın mahrecine iade hükümleri saklıdır.

11-SERBEST BÖLGELERE YAPILACAK İHRACAT     
Serbest bölgeler, bir ülkenin ulusal egemenlik sınırları içinde bulunmakla birlikte gümrük sınırları dışında kalan, ülkedeki mali ve ekonomik alanlara yönelik devlet düzenlemelerinin tamamen ortadan kaldırıldığı veya kısmen uygulandığı bölgelerdir.

 
  Bugün 5 visitors (8 hits) kişi burdaydı!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=